ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich via de website of direct bij Strength & Conditioning Westfriesland heeft aangemeld voor het volgen van de trainingen en/ of Personal Training.

Artikel 2: Aanmelding, inschrijving

a. Aanmelding vindt plaats door inschrijving via de website van Strength & Conditioning Westfriesland
b. De ingang van het lidmaatschap en betaling start op de door het lid aangegeven startdatum bij inschrijving of via de website.
c. Een lidmaatschap is strikt persoonlijk en alleen overdraagbaar na goedkeuring van Strength & Conditioning Westfriesland.
d. De directie van Strength & Conditioning Westfriesland is gemachtigd personen te weigeren en/of eenzijdig hun abonnement(en) op te zeggen zonder dat restitutie van abonnementskosten en/of gelden is verschuldigd.

Artikel 3: Lidmaatschap, termijn, tarieven, opzegging en betalingsvoorwaarden

a. Een lidmaatschap kan op ieder willekeurig moment worden gestart en worden beëindigd. Er wordt geen opzegtermijn toegepast maar de lopende maand wordt altijd volledig geïncasseerd, ongeacht het moment van opzeggen. Er is nooit restitutie van abonnementsgeld mogelijk.
b.Het is niet toegestaan abonnementen tijdelijk te beeindigen wegens vakantie en/of kleine blessures. In het geval van landurige afwezigheid en/of blessures is tijdelijk stopzetten van abonnementen in overleg bespreekbaar.
c. Het lidmaatschap verloopt per kalendermaand via automatische incasso.
d. Lidmaatschappen worden aangegaan vanaf het moment wanneer de eerste betaling betaalt is. Omdat op iedere willekeurige dag kan worden gestart wordt afhankelijk van de startdatum naar rato het aantal resterende dagen van de maand een restbedrag gerekend.
e. Het lid kan geen aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgelden.
f. Bij opzegging loopt het lidmaatschap door tot het einde van de lopende maand. Nadat het lidmaatschap is beëindigd kan er uiteraard nog worden getraind.
g. Een opzegging dient schriftelijk bij Strength & Conditioning Westfriesland te gebeuren. Dit mag ook doormiddel van een email. Het abonnement wordt pas beeindigd ná schriftelijke (email)bevestiging van Strength & Conditioning.
h. De betaling van het maandelijkse abonnementsgeld wordt geincaseerd op de dag dat het wordt betaalt via IDEAL
i. Bij het niet tijdig ontvangen van het verschuldigde maandbedrag door stornering of andere oorzaak wordt de incasso bij de eerstvolgende incasso poging opnieuw kosteloos aangeboden. Indien het verschuldigde bedrag ook dan niet kan worden afgeschreven wordt een aanmaning verzonden waarvoor € 7,50 extra kosten word berekend.
j. Bij het niet tijdig voldoen van verschuldigde bedragen kan toegang tot de trainingen bij Strength & Conditioning Westfriesland worden ontzegd totdat het hele verschuldigde bedrag is voldaan.
k. Wanneer bij beëindiging van het lidmaatschap nog verschuldigde bedragen open staan kan het lidmaatschap pas worden afgesloten na betaling van alle openstaande bedragen.
l. Strength & Conditioning Westfriesland behoudt zich het recht voor tarieven te indexeren. Leden worden tenminste 3maanden voordat de prijswijziging van kracht gaat hiervan op de hoogte gesteld.
m Strength & Conditioning Westfriesland behoudt zich het recht de toegang tot Strength & Conditioning Westfriesland te weigeren indien een lid zich niet houd aan de dan geldende huisregels. In geval van beëindiging van het lidmaatschap door een van de medewerkers van Strength & Conditioning Westfriesland zijn uitstaande abonnementskosten en/of gelden invorderbaar.

Artikel 4: training Ziekte/blessure

a. In geval van ziekte of een blessure of ander lestel waardoor deelname aan de training niet meer mogelijk is kan na toestemming van Strength & Conditioning Westfriesland het lidmaatschap tijdelijk worden stopgezet. Stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
b. Strength & Conditioning Westfriesland is niet aansprakelijk voor blessures en/of beperkingen bij leden ontstaan voor, tijdens of na een training of trainingen.
c. Het is niet toegestaan te trainen onder invloed van drank en/of drugs.

Artikel 5: Openingstijden

a. Strength & Conditioning Westfriesland behoudt zich het recht voor om de openingstijden te wijzigen. Op officiële en erkende feestdagen is Strength & Conditioning Westfriesland gerechtigd de trainingstijden aan te passen of de locatie te sluiten.
b. Strength & Conditioning Westfriesland houdt zich het recht voor om wegens onderhoudswerkzaamheden, verbouwing of onvoorziene gebeurtenissen de openingstijden aan te passen. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van betaalde abonnementskosten en/of gelden.

Artikel 6: Programma, Risico/ aansprakelijkheid

a. Op Strength & Conditioning Westfriesland rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer(s) gedurende de tijden dat de training wordt gegeven. Door het intensieve karakter van trainingen is het mogelijk dat er overbelasting bij leden ontstaat. Voor de deelnemer ligt er de verantwoordelijkheid dit te onderkennen en zorg te dragen voor tijdig melden aan de instructeur . Deelname aan de trainingen geschiedt geheel op eigen risico.
b. Strength & Conditioning Westfriesland is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training of trainingen.
c. Strength & Conditioning Westfriesland is bevoegd deelnemers tijdens (delen van) trainingen te weigeren of alternatieve trainingen te geven.
d. Strength & Conditioning Westfriesland is niet aansprakelijk wanneer tijdens een training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.
e. Strength & Conditioning Westfriesland is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies, dan wel de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer.
f. Strength & Conditioning Westfriesland is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet volledig of foutief invullen van het intakeformulier en ondertekende gezondheidsverklaring.
g. Strength & Conditioning Westfriesland is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

Artikel 7: Huisregels/ algemene voorwaarden

Het lid wordt geacht op de hoogte te zijn van de geldende huisregels van Strength & Conditioning Westfriesland. 
a. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten van Strength & Conditioning Westfriesland geldt het Nederlands Recht.
b. De cursist verklaart zich door inschrijving bij Strength & Conditioning Westfriesland akkoord met de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden en de huisregels.